Przyłączenia do sieci

Zasady podłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej – krok po kroku

Schemat postępowania w przypadku ubiegania się o podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

 

Krok 1 - Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych

Osoba ubiegająca się o przyłączenie winna wystąpić do RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej. Wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się przy ulicy 11-go listopada 2 w Zawierciu, lub pobrać - (wniosek o wydanie warunków technicznych)

Do wniosku należy dołączyć 2 egz. mapy sytuacyjno - wysokościowej z zaznaczoną lokalizacją działki.

Mapę sytuacyjno-wysokościową można nabyć w Urzędzie Miejskim w Zawierciu - Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii tut. Przedsiębiorstwa.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej wydawane jest bezpłatnie w ciągu 14 dni, a w przypadku skomplikowanym w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania wniosku. RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu wydaje warunki techniczne przyłączenia określając:

 • miejsce i sposób podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych,
 • miejsce zainstalowania wodomierza głównego.
 • miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków- w przypadku gdy istnieją takie możliwości techniczne i Osoba ubiegająca się zamierza rozliczać się za odprowadzane ścieki wg urządzenia pomiarowego,
 • informację o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie podłączenia wodociągowego / kanalizacyjnego,
 • tryb zgłoszenia do odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego,
 • termin obowiązywania warunków technicznych podłączenia.

 

Krok 2 - Opracowanie projektu podłączenia nieruchomości do sieci wod. – kan.

Wydane przez RPWiK Sp z o.o. warunki techniczne stanowią podstawę do opracowania projektu podłączenia wodociągowego / kanalizacyjnego. Osoba ubiegająca się o przyłączenie winna zlecić opracowanie projektu podłączenia osobie posiadającej  wymagane uprawnienia budowlane i aktualne ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej. Projekt podłączenia wodociągowego winien być opracowany w czytelnej technice graficznej oprawionej w okładkę  formatu A4 i zawierać w szczególności:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy, adres budowy oraz datę wykonania opracowania,
 • opis techniczny projektowanego rozwiązania,
 • plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy,
 • kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • plan zagospodarowania terenu  wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy  jednostkowej,  przyjętej  do państwowego  zasobu  geodezyjnego  i kartograficznego  z zaznaczonymi  domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia lub współrzędnymi geodezyjnymi projektowanego obiektu w skali 1:500 , a w  przypadku  małej  czytelności  w  skali 1:250,
 • profil  podłużny projektowanego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego  w skali umożliwiającej czytelną identyfikację uzbrojenia i jego parametrów,
 • miejsce i schemat  sposobu zabudowy  zestawu  wodomierzowego / urządzenia pomiarowego,
 • schemat studzienki rewizyjnej / wodomierzowej,
 • wymagane  uzgodnienia  branżowe  z użytkownikami  urządzeń  podziemnych  oraz właścicielami terenu

 

Krok 3 - Uzgodnienie projektu podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

Opracowany projekt podłączenia w min. 2 egz. należy złożyć do uzgodnienia w RPWiK Sp z o.o.. Wniosek o uzgodnienie projektu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać (wniosek o uzgodnienie projektu technicznego)

Uzgodnienie projektu dokonywane jest bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania wniosku i polega na sprawdzeniu :

 • zgodności przedłożonego projektu podłączenia z wydanymi warunkami technicznymi podłączenia,
 • kompletności przedłożonego projektu podłączenia
 • prawidłowości rozwiązań technicznych.

 

Krok 4Zgłoszenie budowy podłączenia wodociągowego / kanalizacyjnego

Po uzgodnieniu projektu podłączenia Osoba ubiegająca się o przyłączenie winna dokonać zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego alternatywnie w:

 1. RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu gdzie należy dostarczyć do Działu Technicznego wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej. Wniosek dostępny jest w Dziale Technicznym, który należy złożyć wraz z 1 egz. uzgodnionego projektu podłączenia.
 2. Wydziale Architektury – Starostwo Powiatowe w Zawierciu gdzie należy postępować zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

Krok 5 - Budowa podłączenia wodociągowego / kanalizacyjnego

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wystąpić do RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu o wydanie zezwolenia na przyłączenie do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej a następnie Osoba ubiegająca się o przyłączenie winna:

 • dla przyłącza kanalizacyjnego  - zlecić wykonanie podłączenia kanalizacyjnego wybranej firmie instalacyjnej. RPWiK Sp. z o.o. dopuszcza wykonanie podłączenia systemem gospodarczym wg uzgodnionego projektu i z zachowaniem zasad sztuki budowlanej.
 • dla przyłącza wodociągowego – wypełnić wniosek (dostępny w Dziale Technicznym tut. Przedsiębiorstwa) na wykonanie przez RPWiK Sp. z o.o.  włączenia do miejskiej sieci wodociągowej (wykonanie podłączenia wodociągowego  RPWiK Sp. z o.o. warunkuje wykonaniem przez Inwestora wykopu otwartego , odwodnionego, zabezpieczonego przed osunięciem ziemi oraz odkryciem i oczyszczeniem  urządzeń wodociągowych  w  miejscu  włączenia. W momencie  wykonania podłączenia wodociągowego , Osoba ubiegająca się o przyłączenie musi posiadać wykonane przyłącze wodociągowe i udostępnić miejsce na montaż i oplombowanie wodomierza.)

Dopuszcza się na wyraźne życzenie Osoby ubiegającej się o przyłączenie wykonanie podłączenia wodociągowego przez specjalistyczną firmę zewnętrzną , jednakże w tym przypadku nie będą zwracane koszty poniesione przez Osobę ubiegającą się o przyłączenie związane z wykonanymi robotami i użytymi materiałami. Roboty związane z włączeniem do sieci wodociągowej wykonane przez specjalistyczną firmę zewnętrzną muszą być wykonane pod nadzorem i w obecności przedstawiciela RPWiK Sp. z o.o.
Wszelkie pozostałe koszty związane z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego , studni wodomierzowej przewidzianej do lokalizacji wodomierza głównego ponosi Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Krok 6Odbiór podłączenia wodociągowego / kanalizacyjnego

Osoba ubiegająca się o przyłączenie winna zgłosić wybudowane przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne do odbioru  technicznego ze strony RPWiK Sp. z o.o..  Odbiór  techniczny  składa  się z  2-ch  etapów :

I  etap -  Odbiór  techniczny  częściowy  -  obejmuje  roboty  zanikające  które   należy zgłosić do  odbioru  w  otwartym wykopie.

II etap  -  Odbiór   techniczny  końcowy   -  po wykonaniu  całości  robót,  przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne  należy zgłosić do odbioru technicznego przedkładając  1 egz. inwentaryzacji  geodezyjnej wraz z kartą zasuwy oraz kartami studni kanalizacyjnych.

Odbiór  techniczny  końcowy  winien  odbyć  się  w  terminie  do  2-ch  miesięcy  od daty  wykonania  przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3