Badania laboratoryjne

Dział Kontroli Jakości Wody i Ścieków sprawuje nadzór nad jakością:
•    produkowanej i dostarczanej mieszkańcom wody do spożycia,
•    ścieków dopływających do oczyszczalni i oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki Warty,
•    nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej,
•    odpadów wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków.

Celem priorytetowym jest spełnienie wymagań prawnych, dotyczących jakości wody i zadowolenie naszych Klientów oraz stały monitoring działania oczyszczalni ścieków, gwarantujący maksymalną ochronę środowiska.

Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody oraz fizykochemiczne ścieków prowadzone są przez laboratorium Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Zawierciu, oraz akredytowane laboratoria zewnętrzne.

Laboratorium RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu objęte jest certyfikatem zarządzania jakością wg normy 9001:2008, wydanym przez DEKRA  Certyfication 21.12.2010 r., w zakresie wykonywanych badań i nadal utrzymywany. Badanie są prowadzone wg sprawdzonych metodyk, przy wykorzystaniu wzorcowanego wyposażenia pomiarowego. Systematyczne szkolenia pracowników oraz udział w porównaniach międzylaboratoryjnych pozwalają na stałe doskonalenie jakości pracy, co zapewnia prawidłowość wykonywania pomiarów i wiarygodność wyników.

Zakres wykonywanych badań

Lp Woda do spożycia Ścieki i nieczystości ciekłe Osady ściekowe
1 Temperatura Temperatura Odczyn pH
2 Odczyn pH Odczyn pH Tlen rozpuszczony
3 Przewodność elektryczna właściwa ChZT Indeks osadu
4 Mętność BZT5 Stężenie osadu
5 Barwa Zawiesina Sucha masa
6 Zapach Azot amonowy Zawartość wody
7 Smak Azot azotynowy Straty przy prażeniu
8 Jon amonowy Azot azotanowy Pozostałość po prażeniu
9 Azotyny Azot ogólny Zasadowość
10 Azotany Fosfor ogólny Lotne kwasy tłuszczowe
11 Mangan Siarczany  
12 Żelazo Chlorki
 
13 Chlorki Tlen rozpuszczony  
14 Siarczany Substancje rozpuszczone  
15 Twardość ogólna Sucha pozostałość  
16 Wapń Straty przy prażeniu  
17 Magnez Zasadowość  
18 Chlor wodny Lotne kwasy tłuszczowe  
19 Liczba bakterii grupy coli    
20 Liczba Escherichia coli    
21 Liczba entrokoków kałowych    
22 Liczba kolonii mikroorganizmów na agarze odżywczym po 72 h w temperaturze 22o C    
23 Liczba kolonii mikroorganizmów na agarze odżywczym po 48 h w temperaturze 36o C    

Laboratorium prowadzi badania w w/w zakresie również dla Klientów zewnętrznych dla ich potrzeb własnych. Poniżej do pobrania formularz zlecenia.

Druk zlecenia badania


Kontakt do Laboratorium:

Laboratorium RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu
ul. Włodowska 21
42-400 Zawiercie
Tel. 32 6773830
Fax 32 6773887

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3